فیلم

فیلم واقعی زایمان سزارین با بی حسی اسپاینال

مطالب مرتبط

فیلم واقعی زایمان طبیعی

زایمان طبیعی در آب در تهران به صورت روش نوین

کاهش۳۱.۷درصدی مراجعات سرپایی به مراکز تامین اجتماعی در سال۹۹

یوگای بارداری : آمادگی برای زایمان

زایمان طبیعی بدون درد – دکتر زهرا سیفی متخصص زنان و زایمان

از زد فیلم : ترویج زایمان طبیعی به روش زایمان بدون درد و زایمان در آب در استان زنجان را دانلود کنید

دکمه بازگشت به بالا